Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Studenci z Ukrainy, Białorusi i Rosji

Wizyta stu­dyjna w FIM

W dniu 26 kwiet­nia 2011 r. w Fun­da­cji gości­li­śmy grupę stu­den­tów z Ukra­iny Bia­ło­rusi i Rosji, któ­rzy prze­by­wali w Pol­sce w ramach wizyty stu­dyj­nej do Pol­ski zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Fun­da­cję Dzia­łań Edu­ka­cyj­nych “Kre­adu­ka­cja”.
Wizyta została sfi­nan­so­wana przez Pol­sko — Ame­ry­kań­ska Fun­da­cję Wol­no­ści w ramach Pro­gramu Study Tours to Poland.

« Wróć do listy aktualności