Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta samorządowców z Ukrainy

Pro­jekt “Ukra­iń­ski stan­dard samo­rzą­dowo — obywatelski”.

Na prze­ło­mie czerwca i lipca 2015 r. gości­li­śmy grupę przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i samo­rzą­dów z tere­nów wschod­niej i zachod­niej Ukra­iny (z obwodu połtaw­skiego, sum­skiego, dnie­pro­pie­trow­skiego, woły­śn­kiego, rówień­skiego i iwanofrankowskiego).

Wizyta jest ele­men­tem pro­jektu „Ukra­iń­ski stan­dard samorządowo–obywatelski” reali­zo­wa­nego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Pro­gramu Wspar­cia Demo­kra­cji współ­fi­nan­so­wa­nego w ramach pro­gramu współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP oraz Kana­dyj­skiego Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych, Han­dlu i Roz­woju (DFATD).

Celem pro­jektu jest przy­go­to­wa­nie i wdro­że­nie stan­dardu samorządowo-społecznego w 7 obwo­dach i 2 mia­stach obwo­do­wych Ukra­iny. Wypra­co­wany stan­dard będzie narzę­dziem wspie­ra­ją­cym klu­czowe obszary zmian w ukra­iń­skim samo­rzą­dzie, kła­dąc nacisk na uspo­łecz­nie­nie pro­cesu podej­mo­wa­nia decy­zji, jaw­ność, otwar­tość dzia­łań oraz spraw­ność zarządzania.

Istotą wizyty stu­dyj­nej było przed­sta­wie­nie pol­skich doświad­czeń w zakre­sie współ­pracy samo­rządu z orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi i miesz­kań­cami, a także nawią­za­nie kon­tak­tów i zaini­cjo­wa­nie współ­pracy pomię­dzy ukra­iń­skimi a pol­skimi samorządami.

RAMOWY PROGRAM WIZYTY

  • Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich
  • Lubel­ski Urząd Wojewódzki
  • Urząd Mia­sta Lublin, Wydział Pro­jek­tów Nie­in­we­sty­cyj­nych Urząd Mia­sta Lublin, Biuro Obsługi Miesz­kań­ców (Lublin, Urząd Mia­sta Lublin, Biuro Obsługi Kan­ce­la­ryj­nej (Lublin, Urząd Mia­sta Lublin, Refe­rat ds. współ­pracy z orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi i par­ty­cy­pa­cji społecznej
  • Urząd Mia­sta Lublin, Wydział Stra­te­gii i Obsługi Inwestorów
  • Urząd Mia­sta Leżajsk
  • Forum Kul­tury Przestrzeni
  • Sto­wa­rzy­sze­nie Homo Faber
  • Fun­da­cja Wolności

Zdję­cia:

http://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/ukrai%C5%84scy-samorz%C4%85dowcy-z-wizyt%C4%85-u-wojewody

http://miastolezajsk.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-462‑2521           

Polsko-Kanadyjski Pro­gram Wspar­cia Demo­kra­cji jest pro­gra­mem Fun­da­cji Soli­dar­no­ści Mię­dzy­na­ro­do­wej finan­so­wa­nym przez rząd Kanady i Pol­ski (w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej MSZ RP).

Wizyta została dofi­nan­so­wana przez Pol­sko — Ame­ry­kań­ską Fun­da­cję Wol­no­ści w ramach Pro­gramu Study Tours to Poland

« Wróć do listy aktualności