Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta samorządowców z Obwodu Donieckiego

W dniach 24 — 30 czerwca odbyła się kolejna wizyta stu­dyjna do Pol­ski ukra­iń­skich samorządowców.

Tema­tem prze­wod­nim wizyty były pol­skie doświad­cze­nia reformy samo­rzą­do­wej oraz funk­cjo­no­wa­nie jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego w Pol­sce. W trak­cie wizyty nas Goście mogli zapo­znać się zarówno z pod­sta­wami teo­re­tycz­nymi pol­skiej samo­rząd­no­ści, jak rów­nież poroz­ma­wiać z prak­ty­kami — przed­sta­wi­cie­lami samo­rządu tery­to­rial­nego wszyst­kich 3 szczebli.

Ramowy pro­gram wizyty:

- Wykład prof. dr hab. Sta­ni­sława Micha­łow­skiego — Rek­tora UMCS nt. funk­cjo­no­wa­nia samo­rządu w Polsce

- Urząd Mia­sta Lublin: Wydział Pro­jek­tów Nieinwestycyjnych

- Urząd Mia­sta Lublin: Biuro Obsługi Mieszkańców

— Urząd Mia­sta Lublin: Wydział Stra­te­gii i Obsługi Inwestorów

- Zwią­zek Gmin Lubelszczyzny

- Spo­tka­nie z Wice­mar­szał­kiem Woje­wódz­twa Lubel­skiego — dr Krzysz­to­fem Grabczukiem

— Urząd Gminy Hrubieszów

- Masło­męc­kie Sto­wa­rzy­sze­nie “Wio­ska Gotów”

- Sta­ro­stwo Powia­towe w Leżajsku

- Komenda Powia­towa Pań­stwo­wej Straży Pożar­nej w Lublinie

Dele­ga­cji prze­wod­ni­czył Wice­mar­sza­łek Obwodu Doniec­kiego — Olek­sandr Krawcow.

Wizyta przed­sta­wi­cieli samo­rządu tery­to­rial­nego z obwodu doniec­kiego jest współ­re­ali­za­cją pro­jektu naszej Fun­da­cji “Aktywna gro­mada”, współ­fi­nan­so­wa­nego w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP, Pro­gramu “Wspar­cie Demokracji”.

Wizyta została sfi­nan­so­wana ze środ­ków Pol­sko — Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści w ramach Pro­gramu Study Tours to Poland, zarzą­dza­nego przez Kole­gium Europy Wschod­niej im. Jana Nowaka — Jezio­rań­skiego.      

« Wróć do listy aktualności