Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta Przewodniczącego Samorządu Terjola i Koordynatora programu Study Tours to Poland

W dniach 17 – 18 paź­dzier­nika 2009 roku gości­li­śmy naszych przy­ja­ciół i partnerów:

  • Teimu­raz Kochia­shvili – Prze­wod­ni­czący Samo­rządu Terjola
  • Lena Pru­si­now­ska – Koor­dy­na­tor pro­gramu Study Tours to Poland

W trak­cie wizyty zostały omó­wione kolejne etapy reali­za­cji naszego pro­jektu w Gru­zji, a także moż­li­wo­ści roz­woju współ­pracy admi­ni­stra­cja – NGO, m.in. poprzez utwo­rze­nie Komi­sji Kon­sul­ta­cyj­nej przy orga­nie uchwa­ło­daw­czym samo­rządu, zło­żo­nej z rad­nych, kadry kie­row­ni­czej urzędu i przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji pozarządowych.

« Wróć do listy aktualności