Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta przedstawicieli ogranizacji pozarządowych z Azerbejdżanu

W dniach 9 – 11 listo­pada 2009 roku gości­li­śmy przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej Young Leaders: Education-Training and Deve­lop­ment Public Union z Azer­bej­dżanu. (zdję­cia)PROGRAM WIZYTY

Ponie­dzia­łek

 • Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich
  Szko­le­nie: Zarzą­dza­nie orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi: budo­wa­nie wize­runku, budo­wa­nie stra­te­gii roz­woju, współ­praca z admi­ni­stra­cją, nowo­cze­sne stan­dardy zarzą­dza­nia (8 zasad zarzą­dza­nia jako­ścią, zarzą­dza­nie procesowe)
 •  Urząd Mia­sta Lublin – Wydział Orga­ni­za­cyjny
  Prak­tyczne aspekty współ­pracy samo­rządu z NGO’s – czyli w jakich obsza­rach i w jakiej formie.

 Wtorek

 • Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich
  Szko­le­nie: Zarzą­dza­nie orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi: budo­wa­nie wize­runku, budo­wa­nie stra­te­gii roz­woju, współ­praca z admi­ni­stra­cją, nowo­cze­sne stan­dardy zarzą­dza­nia (8 zasad zarzą­dza­nia jako­ścią, zarzą­dza­nie pro­ce­sowe) – c.d.
 • Fun­da­cja Szczę­śliwe Dzie­ciń­stwo
  Spo­łeczne ini­cja­tywy edu­ka­cyjno – wycho­waw­cze dla dzieci i młodzieży.

 Środa

 • Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich
  Szko­le­nie: Zarzą­dza­nie orga­ni­za­cjami poza­rzą­do­wymi: budo­wa­nie wize­runku, budo­wa­nie stra­te­gii roz­woju, współ­praca z admi­ni­stra­cją, nowo­cze­sne stan­dardy zarzą­dza­nia (8 zasad zarzą­dza­nia jako­ścią, zarzą­dza­nie pro­ce­sowe) – c.d.

Ostat­niego dnia wizyty wspól­nie świę­to­wa­li­śmy Dzień Niepodległości!

« Wróć do listy aktualności