Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta przedstawicieli Fundacji Inicjatyw Menedżerskich

W dniach 8 – 21 kwiet­nia pol­scy kon­sul­tanci (Paweł Pro­kop, Mariusz Paw­łow­ski, Bog­dan Jur­czuk i Marek Mły­nar­czyk) prze­by­wali w Tadżykistanie.

W trak­cie pobytu zostały prze­pro­wa­dzone szko­le­nia z nastę­pu­ją­cego zakresu:

  • Warsz­taty Nowo­cze­sne stan­dardy zarzą­dza­nia dla przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych /członków Regio­nal­nej Grupy/
  • Warsz­taty i kon­sul­ta­cje: Pla­no­wa­nie sce­na­riu­szowe — ana­liza punk­tów kry­tycz­nych i kamieni milo­wych dzia­łal­no­ści Regio­nal­nej Grupy ds. Wdra­ża­nia i Moni­to­ringu PRS
  • Warsz­taty: zarzą­dza­nie i par­ty­cy­pa­cja społeczna
  • Warsz­taty RADAR

Uczest­ni­kami warsz­ta­tów byli przed­sta­wi­ciele orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z Tadży­ki­stanu — Asso­cia­tion of Scien­ti­fic and Tech­ni­cal Intel­li­gent­sia of Taji­ki­stan oraz pozo­sta­łych orga­ni­za­cji zrze­szo­nych w Regio­nal­nej Gru­pie ds. Wdra­ża­nia i Moni­to­ringu rzą­do­wego Pro­gramu Reduk­cji Ubó­stwa (PRS).

« Wróć do listy aktualności