Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta polskich konsultantów w Samarze

W dniach 30 czerwca – 4 lipca 2008 roku pol­scy kon­sul­tanci (Paweł Pro­kop, Anna Bie­lak) prze­by­wali w Sama­rze w ramach reali­zo­wa­nego pro­jektu: „Nowo­cze­sna edu­ka­cja – pilo­ta­żowe opra­co­wa­nie sys­temu szko­leń urzęd­ni­ków z Obwodu Samarskiego”.

 Pierw­szego dnia pol­scy kon­sul­tanci spo­tkali się z przed­sta­wi­cie­lami kadry kie­row­ni­czej samar­skiej admi­ni­stra­cji publicz­nej róż­nych szcze­bli. W trak­cie roz­mów zostały poru­szone pro­blemy zwią­zane z dosko­na­le­niem urzęd­ni­ków oraz plany i zamie­rze­nia poprawy sys­temu edukacji.

W dru­gim i trze­cim dniu pobytu odbyły się obrady “kwa­dra­to­wego stołu”, w któ­rych udział wzięli przed­sta­wi­ciele kadry urzęd­ni­czej z obwodu samar­skiego, przed­sta­wi­ciele insty­tu­cji edu­ka­cyj­nych oraz orga­ni­za­cji pozarządowych.

W trak­cie kon­sul­ta­cji wypra­co­wano nowy model edu­ka­cji (kwa­drat opty­ma­li­zu­jący) uwzględ­nia­jący 4 obszary : potrzeby i pro­blemy pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji (głos publiczny), oferty insty­tu­cji edu­ka­cyj­nych (głos naukow­ców i prak­ty­ków), ocze­ki­wa­nia orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych (głos spo­łeczny) i pol­skie doświadczenia.

Ponadto została powo­łana grupa robo­cza do napi­sa­nia Stra­te­gii Sys­temu Edu­ka­cji Urzęd­ni­ków, zło­żona z repre­zen­tan­tów trzech sek­to­rów: publicz­nego, edu­ka­cyj­nego i społecznego.

Na zakoń­cze­nie pobytu odbyło się semi­na­rium “Prak­tyczne aspekty sys­temu edu­ka­cji urzęd­ni­czej w opar­ciu o pol­skie doświad­cze­nia”, w któ­rym udział wzięli przed­sta­wi­ciele insty­tu­cji admi­ni­stra­cji publicz­nej, szko­le­nio­wych oraz NGO’s.

 

Part­ne­rzy pro­jektu : Sto­wa­rzy­sze­nie „Povolzje”

 Pro­jekt finan­so­wany ze środ­ków Pol­sko – Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści w ramach pro­gramu Fun­da­cji Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji „RITA – Prze­miany w Regionie”

« Wróć do listy aktualności