Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta polskich ekspertów, coachów i pracowników PUP w Lombardii

W dniach 25 – 28 stycz­nia 2011 odbyła się wizyta pol­skich eks­per­tów, tre­ne­rów, coachów i pra­cow­ni­ków PUP w Lom­bar­dii, która słu­żyła dal­szemu pozna­niu wło­skich doświadczeń.

W ramach wizyty odbyło się:

  • Spo­tka­nie w Wydziale Edu­ka­cji i Kształ­ce­nia Powiatu Turyn
  • Wizyta w Piazza dei Mestieri
  • Spo­tka­nie w Urzę­dzie Pracy w Turynie
  • Spo­tka­nie z Kie­row­ni­kiem ds. pro­jek­tów mię­dzy­na­ro­do­wych Regionu Lombardia
  • Spo­tka­nie z sze­fami firmy DTM reali­zu­ją­cej dzia­ła­nia akty­wi­zu­jące osoby 45+
  • Na zakoń­cze­nie wizyty grupa pol­skich kon­sul­tan­tów odwie­dziła świa­tową sto­licę mody ;)

 

„Z Sema­fo­rem do Lombardii”

Powia­towy Urząd Pracy w Cheł­mie wspól­nie z Fun­da­cją Ini­cja­tyw Mena­dżer­skich w Lubli­nie reali­zuje pro­jekt pod nazwą „Sema­for nowych moż­li­wo­ści”. Trze­cim z part­ne­rów jest Ima­gi­na­zione e Lavaro z Lom­bar­dii we Wło­szech, któ­rego eks­perci poma­gają w opra­co­wa­niu instru­men­tów słu­żą­cych wydłu­że­niu aktyw­no­ści zawo­do­wej osób po 45 roku życia, oczy­wi­ście w opar­ciu o pol­skie realia.

Pra­cow­nicy z chełm­skiego PUP oraz przed­sta­wi­ciele FIM mieli moż­li­wość przyj­rze­nia się z bli­ska uni­ka­to­wym, i co ważne, spraw­dzo­nym przez Wło­chów, meto­dom akty­wi­za­cji zawo­do­wej bezrobotnych.

– Gości­li­śmy m.in. w Wydziale Edu­ka­cji i Kształ­ce­nia Powiatu Turyn oraz tam­tej­szym Urzę­dzie Pracy – mówi Ali­cja Nawrocka, dyrek­tor Powia­to­wego urzędu Pracy w Cheł­mie. – Ogromne wra­że­nie na wszyst­kich wywarła też wizyta w Piazza dei Mestieri. Jest to cen­trum kształ­ce­nia i dosko­na­le­nia zawo­do­wego mło­dzieży i dorosłych.

W zaadop­to­wa­nych do potrzeb Cen­trum sta­rych fabrycz­nych budyn­kach znaj­duje się kilka pra­cowni zawo­do­wych. Bez­ro­botni mogą tam zdo­być m.in. zawód kucha­rza, pie­ka­rza, cukier­nika, kel­nera czy fry­zjera. Funk­cjo­nuje rów­nież mały bro­war i zakład poli­gra­ficzny oraz jedna z naj­lep­szych restau­ra­cji w Tury­nie. Nauczy­cie­lami zawodu są tam naj­lepsi spe­cja­li­ści w swo­jej dzie­dzi­nie. Fry­zjer­stwa uczą np. eks­perci L’oreal. Oprócz umie­jęt­no­ści zawo­do­wych pod­opieczni cen­trum zdo­by­wają rów­nież wykształ­ce­nie ogólne.

– Zapo­zna­li­śmy się rów­nież z zało­że­niami pro­gramu reali­zo­wa­nego przez Powiat, a opra­co­wa­nego na czas kry­zysu – mówi dyrek­tor Nawrocka. – Pra­co­dawcy, któ­rych przed­się­bior­stwa znaj­dują się w trud­nej sytu­acji finan­so­wej, zamiast zwal­niać pra­cow­ni­ków mogą ich … zawie­sić. Wcze­śniej jed­nak muszą pod­pi­sać z powia­tem umowę. Okre­ślić w niej m.in. okres zawie­sze­nia pra­cow­nika. Każdy zawie­szony, po wizy­cie w urzę­dzie pracy, otrzy­muje swo­jego opie­kuna, z któ­rym opra­co­wuje indy­wi­du­alny plan dzia­ła­nia. Zaś oso­bi­sty coach poma­gają mu w przy­spie­sze­niu tempa roz­woju i polep­sze­niu efek­tów działania.

Podobne zasady pracy z bez­ro­bot­nymi powy­żej 45 roku życia zasto­so­wane zostaną wobec osób zakwa­li­fi­ko­wa­nych do pro­jektu „Sema­for nowych moż­li­wo­ści. One rów­nież zostaną objęte indy­wi­du­alną pomocą pro­fe­sjo­nal­nego doradcy, który pokie­ruje ich karierą zawo­dową i udzieli pomocy psy­cho­lo­gicz­nej. Zasto­so­wany zosta­nie wobec nich oso­bi­sty coaching

« Wróć do listy aktualności