Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta młodzieży z Ukrainy

W ramach reali­za­cji pro­jektu “Mło­dzie­żowa Stra­te­gia Roz­woju Obwo­dów Wschod­niej Ukra­iny” w dniach 24–28 listo­pada 2014 r. odbyła się wizyta stu­dyjna przed­sta­wi­cieli ukra­iń­skich orga­ni­za­cji stu­denc­kich oraz regio­nal­nych rad mło­dzie­żo­wych z obwo­dów char­kow­skiego, dnie­pro­pie­trow­skiego oraz połtawskiego.

W trak­cie wizyty ukra­iń­ska mło­dzież odwie­dziła lubel­skie uczel­nie, m.in. Wyż­szą Szkołę Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji oraz Uni­wer­sy­tet Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie odbyły się spo­tka­nia ze śro­do­wi­skami aka­de­mic­kimi, zostały nawią­zane kon­takty z samo­rzą­dami stu­denc­kimi, zapo­znała się z dzia­łal­no­ścią AIESEC Lublin. W ramach wizyty odbyły się rów­nież spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­lami admi­ni­stra­cji publicz­nej. W Wydziale Pro­jek­tów Nie­in­we­sty­cyj­nych UM Lublin stu­denci z Ukra­iny zapo­znali się z pro­jek­tami współ­pracy polsko-ukraińskiej reali­zo­wa­nymi przez samo­rząd mia­sta, odwie­dzili Biuro Obsługi Miesz­kań­ców UM oraz nawią­zali kon­takty z Mło­dzie­żową Radą Lublina.

Zostały zor­ga­ni­zo­wane spo­tka­nia w orga­ni­za­cjach oby­wa­tel­skich oraz Fun­da­cjach, m in. w Fun­da­cji Dzia­łań Edu­ka­cyj­nych Kre­adu­ka­cja oraz Fun­da­cji Roz­wiń Skrzy­dła, dzia­łal­ność któ­rych ukie­run­ko­wana jest na akty­wi­za­cji śro­do­wisk mło­dzie­żo­wych, wspar­cia ich roz­woju oraz dzia­łal­no­ści na rzecz społeczeństwa.

Wizyta odbyła się w ramach pro­jektu “Mło­dzie­żowa Stra­te­gia Roz­woju Obwo­dów Wschod­niej Ukra­iny” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków pro­gramu „Wspar­cie Demo­kra­cji” finan­so­wa­nego w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP. Wspar­cia finan­so­wego udzie­liła rów­nież Pol­sko – Ame­ry­kań­ska Fun­da­cja Wol­no­ści za pośred­nic­twem pro­gramu Study Tours to Poland.

W paź­dzier­niku w Połta­wie prze­pro­wa­dzano warsz­taty dla 60 przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­cji stu­denc­kich i rad mło­dzie­żo­wych z obwo­dów wschod­niej Ukra­iny (połtaw­skiego, char­kow­skiego i dnie­pro­pie­trow­skiego). W trak­cie zajęć także zostały prze­pro­wa­dzone kon­sul­ta­cje w zakre­sie przy­go­to­wań Mło­dzie­żo­wych Stra­te­gii Roz­woju Obwo­dów, którę będą sta­no­wić sub­stra­te­gię do głów­nych stra­te­gii roz­woju obwo­dów char­kow­skiego, połtaw­skiego oraz dniepropietrowskiego.

 

« Wróć do listy aktualności