Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wielki test wiedzy ekonomicznej

Gorąco zachę­camy Pań­stwa do uczest­nic­twa w WIELKIM TEŚCIE WIEDZY EKONOMICZNEJ orga­ni­zo­wa­nym przez Naro­dowy Bank Pol­ski we współ­pracy z Tele­wi­zją Pol­ską S.A.

Naj­wyż­szy wynik z testu wśród pra­cow­ni­ków Fun­da­cji wynosi 90 punk­tów na 96 moż­li­wych.
Kole­żance gra­tu­lu­jemy wiedzy!

www.testwiedzyekonomicznej.tvp.pl

« Wróć do listy aktualności