Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wesprzyjmy ukraińskie organizacje pozarządowe!

Zbie­ramy podpisy!

Dro­dzy Państwo,

zapra­szamy do pod­pi­sy­wa­nia się pod listem skie­ro­wa­nym do ukra­iń­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. Moż­li­wość pod­pi­sy­wa­nia jest już dostępna pod adresem:

  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/956074.html

zdję­cie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/956074.html

« Wróć do listy aktualności