Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Warsztaty i coaching organizacyjny dla Rad Młodzieżowych z Ukrainy

W dniach 25 – 29 czerwca 2014 r. odbyły się warsz­taty oraz coaching orga­ni­za­cyjny dla przed­sta­wi­cieli Rad Mło­dzie­żo­wych z obwodu dnie­pro­pie­trow­skiego, połtaw­skiego oraz char­kow­skiego. W ramach warsz­ta­tów poru­szono nastę­pu­jące zagad­nie­nia tema­tyczne: dia­gno­zo­wa­nie pro­ble­mów mło­dzieży ; obszary aktyw­no­ści mło­dych ludzi ; zasady podej­mo­wa­nia ini­cja­tyw ; umie­jęt­no­ści nada­wa­nia prio­ry­te­tów podej­mo­wa­nych ini­cja­tyw ; spo­soby prze­ciw­dzia­ła­nia bier­no­ści i apa­tii wśród mło­dzieży ; obszary pracy z mło­dzieżą zagro­żoną wyklu­cze­niem spo­łecz­nym ; wska­zy­wa­nie nowych obsza­rów współ­pracy z admi­ni­stra­cją obwo­dową i innymi jed­nost­kami publicz­nymi (uczel­nie wyż­sze, insty­tu­cje pomocy spo­łecz­nej, insty­tu­cje kultury).

W ramach coachingu orga­ni­za­cyj­nego doko­nano inwen­ta­ry­za­cji dotych­cza­so­wych obsza­rów aktyw­no­ści oraz omó­wiono plany dzia­ła­nia (w tym prak­tyczne aspekty pro­ce­do­wa­nia w ramach prac Rady) z uwzględ­nie­niem pro­ce­sów par­ty­cy­pa­cyj­nych i mecha­ni­zmów demokratycznych.

Uczest­nicy roz­po­częli rów­nież pracę nad Mło­dzie­żową Stra­te­gią Roz­woju Obwodu, która sta­no­wić będzie sub­stra­te­gię do głów­nej stra­te­gii roz­woju obwodu.

Już we wrze­śniu odbę­dzie się wizyta stu­dyjna do Pol­ski przed­sta­wi­cieli Rad Młodzieżowych.

 

Warsz­taty oraz coaching odbyły się w ramach pro­jektu “Mło­dzie­żowa Stra­te­gia Roz­woju Obwo­dów Wschod­niej Ukra­iny” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków pro­gramu „Wspar­cie Demo­kra­cji” finan­so­wa­nego w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP.

 

« Wróć do listy aktualności