Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Warsztaty dla wychowawców domów dziecka

W grud­niu zakoń­czy­li­śmy reali­za­cję warsz­ta­tów dla wycho­waw­ców bio­rą­cych udział w pro­jek­cie „Świat dobrej przyszłości”.

Wycho­wawcy, pra­cu­jący w lubel­skich pla­ców­kach opie­kuń­czo –wycho­waw­czych brali udział w 80 godz. warsz­ta­tach z zakresu coachingu, socjo­te­ra­pii, doradz­twa zawo­do­wego w okre­sie paź­dzier­nik – gru­dzień 2011 roku.

 

W związku z tym, że głów­nym zało­że­niem wypra­co­wa­nej w ramach pro­jektu „Świat dobrej przy­szło­ści” metody jest inno­wa­cyjne podej­ście do pracy z dziećmi zapew­nia­jące pra­wi­dłowy roz­wój oso­bowy i wcze­sne przy­go­to­wa­nie do życia na płasz­czyź­nie zawo­do­wej, spo­łecz­nej i emo­cjo­nal­nej. Tema­tyka oraz pro­gram szko­le­nia obej­mo­wał tre­ści doty­czące coachingu, socjo­te­ra­pii, bada­nia i roz­po­zna­wa­nia postaw życio­wych wycho­wan­ków, pomocy w kre­owa­niu ścieżki roz­woju zawo­do­wego mło­dego czło­wieka. Wycho­wawcy z lubel­skich pla­có­wek opie­kuń­czo – wycho­waw­czych uczest­ni­czący w warsz­ta­tach zostali grun­tow­nie przy­go­to­wani do indy­wi­du­al­nej pracy z mło­dzieżą zaan­ga­żo­waną w reali­za­cję projektu.

 

Istotą dzia­łań wycho­waw­ców po odby­tych warsz­ta­tach w trak­cie testo­wa­nia pro­duktu – INNOWACYJNEJ METODY WYCHOWAWCZEJ będzie udziel­nie indy­wi­du­al­nego wspar­cia wycho­wan­kom, pro­wa­dzące do pobu­dze­nia ich aktyw­no­ści umy­sło­wej, naby­cia umie­jęt­no­ści radze­nia sobie w trud­nych sytu­acjach życio­wych, kre­owa­nia postawy życio­wej oraz przy­go­to­wa­nia do wej­ścia w doro­słe życie.

 

Uczest­nic­two w warsz­ta­tach i szko­le­niach pozwo­liło wycho­waw­com roz­wi­nąć umie­jęt­no­ści, które uła­twią bycie oso­bi­stym coachem dziecka przez cały okres trwa­nia pro­jektu, a także w codzien­nej zawo­do­wej pracy, już po zakoń­cze­niu pro­jektu.  W opi­nii tre­ne­rów wycho­wawcy chęt­nie i aktyw­nie uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach, brali udział w pro­po­no­wa­nych ćwi­cze­niach, wza­jem­nie wymie­niali się doświad­cze­niami zawodowymi.

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

 

« Wróć do listy aktualności