Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Warsztaty dla studentów w Tadżykistanie

W listo­pa­dzie 2014 r.  w Cho­dżen­cie (Tadży­ki­stan) tre­ne­rzy FIM prze­pro­wa­dzili warsz­taty z zakresu umie­jęt­no­ści lider­skich i mene­dżer­skich dla stu­den­tów uczelni wyż­szych z Cho­dżentu. Celem warsz­ta­tów było naby­cie przez uczest­ni­ków wie­dzy i umie­jęt­no­ści kre­owa­nia i reali­za­cji ini­cja­tyw spo­łecz­nych w obsza­rach życia publicz­nego, zależ­nie od odnie­sie­nia do wła­snych oso­bi­stych pre­dys­po­zy­cji. Omó­wiono m.in. zasady współ­pracy z wolon­ta­riu­szami, part­ne­rami i zewnętrz­nymi insty­tu­cjami oraz formy i metody edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej. Zapre­zen­to­wano rów­nież formy aktyw­no­ści mło­dzie­żo­wej w innych kra­jach (m.in. Pol­ska, Ukra­ina). W trak­cie warsz­ta­tów prze­pro­wa­dzono case stu­dies pole­ga­jące na opra­co­wa­nie pilo­ta­żo­wych ini­cja­tyw spo­łecz­nych. W warsz­ta­tach uczest­ni­czyło ok. 4o stu­den­tów wyż­szych uczelni z Chodżentu.

Ponadto odbyły się spo­tka­nia pol­skich kon­sul­tan­tów z wła­dzami uczelni i przed­sta­wi­cie­lami orga­ni­za­cji stu­denc­kich, celem omó­wie­nia poten­cjal­nej moż­li­wo­ści współ­pracy z uczel­niami i orga­ni­za­cjami stu­denc­kimi na Lubelszczyźnie.

Warsz­taty odbyły się w ramach pro­jektu “Roz­wój orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w Tadży­ki­sta­nie i sprawna admi­ni­stra­cja lokalna dro­gami do spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków pro­gramu „Wspar­cie Demo­kra­cji” finan­so­wa­nego w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP oraz pro­gramu “Study Tours to Poland” Pol­sko — Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wolności.

« Wróć do listy aktualności