Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Warsztaty dla studentów ukraińskich i konsultacje społeczne

W paź­dzier­niku 2014 r. w Połta­wie (Ukra­ina) odbyły się warsz­taty dla ukra­iń­skich stu­den­tów. Celem warsz­ta­tów było naby­cie przez przed­sta­wi­cieli Rad Mło­dzie­żo­wych i orga­ni­za­cji stu­denc­kich z 3 obwo­dów Ukra­iny umie­jęt­no­ści lider­skich w odnie­sie­niu do uwa­run­ko­wań wewnętrz­nych (cechy oso­bo­wo­ściowe, pro­fil wła­snej orga­ni­za­cji) i zewnętrz­nych (sytu­acja społeczno-gospodarczo-polityczna). W warsz­ta­tach udział wzięło ok. 6o os. W trak­cie zajęć oma­wiano nastę­pu­jące zagad­nie­nia tema­tyczne: aktyw­ność w kon­tek­ście dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cej się rze­czy­wi­sto­ści, umie­jęt­no­ści mene­dżer­skie i lider­skie, jak “pory­wać” innych do dzia­ła­nia (moty­wo­wa­nie, przy­pi­sy­wa­nie ról, poka­zy­wa­nie korzy­ści z bycia aktyw­nym), spo­soby zdys­kon­to­wa­nia aktyw­no­ści w budo­wa­niu dal­szej ścieżki zawo­do­wej i spo­łecz­nej, metody dia­gno­zo­wa­nia wła­snych pre­dys­po­zy­cji (gdzie jest moje miej­sce: biz­nes, admi­ni­stra­cja, poli­tyka, media, orga­ni­za­cje oby­wa­tel­skie, nauka).


W ramach pro­jektu uczest­nicy dzia­łań opra­co­wali Mło­dzie­żowe Stra­te­gie Roz­woju Obwodu (char­kow­skiego, połtaw­skiego i dnie­pro­pie­trow­skiego),  uwzględ­nia­jące spoj­rze­nie mło­dych ludzi na roz­wój regionu.

Powstałe stra­te­gie two­rzone były w spo­sób par­ty­cy­pa­cyjny. W każ­dym obwo­dzie odbyły się spo­tka­nia kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych, któ­rych przed­mio­tem były sce­na­riu­sze roz­woju obwo­dów wschod­niej i cen­tral­nej Ukra­iny.  Spo­tka­nia pro­wa­dzone były przez przed­sta­wi­cieli part­ne­rów i człon­ków rad mło­dzie­żo­wych. W kon­sul­ta­cjach uczest­ni­czyli przed­sta­wi­ciele śro­do­wisk mło­dzie­żo­wych, stu­denc­kich i aka­de­mic­kich (ponad 100 os.).

Dzia­ła­nia odbyły się w ramach pro­jektu “Mło­dzie­żowa Stra­te­gia Roz­woju Obwo­dów Wschod­niej Ukra­iny” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków pro­gramu „Wspar­cie Demo­kra­cji” finan­so­wa­nego w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP. Wspar­cia finan­so­wego udzie­liła rów­nież Pol­sko – Ame­ry­kań­ska Fun­da­cja Wol­no­ści za pośred­nic­twem pro­gramu gho­stw­ri­ter Study Tours to Poland.

 

« Wróć do listy aktualności