Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Warsztaty dla przedstawicieli Oświaty z Białorusi

W dniach 6 – 7 grud­nia 2009 r. wspól­nie z Fun­da­cją Roz­wiń Skrzy­dła zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy warsz­taty dla przed­sta­wi­cieli oświaty z Bia­ło­rusi — nauczy­cieli oraz dyrek­to­rów szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i szkół zawo­do­wych a także śro­do­wi­ska akademickiego.

 Tema­tyka warsz­ta­tów doty­czyła zarzą­dza­nia jako­ścią w pol­skiej oświa­cie. W ramach wizyty uczest­nicy odwie­dzili rów­nież pol­skie szkoły, orga­ni­za­cje i insty­tu­cje szcze­bla rzą­do­wego, samo­rzą­do­wego oraz poza­rzą­do­wego zaj­mu­jące się jako­ścią w edukacji.

 

Pro­jekt sfi­nan­so­wany ze środ­ków Pol­sko – Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści w ramach Pro­gramu Study Tours to Poland.

« Wróć do listy aktualności