Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Warsztaty dla mentorów

W dniach 2 — 9 gru­dzień 2011 roku w związku z reali­za­cją pro­jektu „Świat dobrej przy­szło­ści” odbyły się warsz­taty dla mentorów.

 W dwu­dzie­sto­go­dzin­nych spo­tka­niach z tre­ne­rem doty­czą­cych meto­do­lo­gii pracy z mło­dzieżą brało udział sześć osób. Men­to­rzy uczest­ni­czący w reali­za­cji pro­jektu zostali przy­go­to­wani do pracy z wycho­wan­kami pla­có­wek opie­kuń­czo – wychowawczych.

Nad­rzęd­nym celem ich pracy w fazie testo­wa­nia pro­jektu będzie wspo­ma­ga­nie mło­dzieży w roz­wi­ja­niu talen­tów, zain­te­re­so­wań oraz usta­la­niu ścieżki usa­mo­dziel­nia­nia się.

Men­to­rzy z racji tego, że sami nie­gdyś byli wycho­wan­kami pla­có­wek opie­kuń­czo –wycho­waw­czych, z baga­żem swo­ich doświad­czeń i suk­ce­sem życio­wym będą dla mło­dzieży opusz­cza­ją­cej w nie­dłu­giej per­spek­ty­wie pla­cówkę, dosko­na­łym przy­kła­dem, że pobyt w domu dziecka w żaden spo­sób nie prze­kre­śla suk­cesu zawo­do­wego oraz nie zmniej­sza moż­li­wo­ści roz­woju zgod­nego z wła­snymi oczekiwaniami.

Pro­gram warsz­ta­tów obej­mo­wał m.in.: istotę i rolę men­to­ringu w pro­ce­sie usa­mo­dziel­nia­nia mło­dzieży; narzę­dzia pracy men­tora; spe­cy­fikę pracy men­to­rin­go­wej z wycho­wan­kiem oraz indy­wi­du­alne reko­men­da­cje dla mentorów.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Europejskiego

 

« Wróć do listy aktualności