Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Warsztaty dla kadry kierowniczej

 

W dniach: 21–23 listo­pada 2016 r. odbę­dzie się warsz­tat stra­te­giczny  dla kadry kie­row­ni­czej “Efek­tywne usługi publiczne a lokalna dzia­łal­ność gospo­dar­cza” w ramach pro­jektu “Samo­rząd otwarty na przedsiębiorców”

Warsz­taty  zostaną prze­pro­wa­dzone zgod­nie z zamiesz­czo­nym poni­żej pro­gra­mem w Hotelu Sar­mata w San­do­mie­rzu (Zawi­choj­ska 2, 27–600 Sandomierz).

Pro­gram

« Wróć do listy aktualności