Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Walidacja ostatecznej wersji produktu finalnego — wynik pozytywny!


Miło nam poin­for­mo­wać, iż Regio­nalna Sieć Tema­tyczna Woje­wódz­twa Lubel­skiego wydała pozy­tywną opi­nię na temat wali­da­cji pro­duktu final­nego pro­jektu inno­wa­cyj­nego pt. “Świat dobrej przyszłości”.

 

Do 30 kwiet­nia br. w ramach dzia­łań upo­wszech­nia­ją­cych odbę­dzie się kon­fe­ren­cja upo­wszech­nia­jąca oraz warsz­taty dla wycho­waw­ców domów dziecka, nagrany zosta­nie także film uka­zu­jący dobre prak­tyki wypra­co­wane w ramach projektu.

« Wróć do listy aktualności