Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


9 — 13 maja 2011 — spotkanie robocze w ramach projektu Program Aktywności Samorządowej PAS

 W związku reali­za­cją pro­jektu “Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS — inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w dniach 9 — 13 maja 2011 roku odbyło się pierw­sze spo­tka­nie robocze.

W trze­cim spo­tka­niu robo­czym udział wzięli wło­scy eksperci:

  •  Mauro Piu­matti – ISLM s.r.l
  • Andrea Con­tini – ISLM.s.r.l
  • Mał­go­rzata Świ­dziń­ska – ISLM s.r.l

Spo­tka­nia odby­wały się w Urzę­dach Part­ner­skich w woje­wódz­twie lubel­skim tj.

  1. Urząd Mia­sta Lublin
  2. Urząd Miej­ski w Poniatowej
  3. Urząd Gminy Konopnica
  4. oraz w Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich

RAMOWY PROGRAM SPOTKAŃ:

9 maja 2011 – Spo­tka­nie w Biu­rze Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej UM Lublin

W spo­tka­niu wzięli udział m.in.:

Kata­rzyna Miecz­kow­ska Czer­niak — Dyrek­tor Kan­ce­la­rii Prezydenta

Joanna Kapica — kie­row­nik refe­ratu ds. komu­ni­ka­cji społecznej

Piotr Cho­roś – spe­cja­li­sta ds. kon­tak­tów z orga­ni­za­cjami pozarządowymi

 

10 maja 2011 – Spo­tka­nie w Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich.

W spo­tka­niu udział wzięli tre­ne­rzy Robert Szlę­zak i Zdzi­sław Antoń oraz Robert Gost­kow­ski. Spo­tka­nie wło­skich eks­per­tów z tre­ne­rami mają­cymi prze­pro­wa­dzić szko­le­nie dla zespo­łów ds. moni­to­ro­wa­nia z zakresu pozy­ski­wa­nia danych w ramach pro­jektu miało na celu usys­te­ma­ty­zo­wa­nie pro­gramu warsz­ta­tów oraz omó­wie­nie kwe­stii problemowych.

Na spo­tka­niu poru­szony został także temat dia­gnozy obec­nego stanu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych w 7 samo­rzą­dach woj. pod­kar­pac­kiego i lubel­skiego, którą ma prze­pro­wa­dzić eks­pert – Robert Gost­kow­ski. Omó­wione zostały główne zało­że­nia, oraz kwe­stie pro­ble­mowe doty­czące dia­gnozy. Wło­scy eks­perci podzie­lili się swo­imi uwa­gami odno­śnie dia­gnozy a także zwró­cili uwagę na zagad­nie­nia które powinny być w niej ujęte. Waż­nym punk­tem spo­tka­nia było usta­le­nie głów­nych celów prze­pro­wa­dze­nia dia­gnozy oraz uję­cia jej w szer­szym wymia­rze tj. prze­pro­wa­dze­nia bada­nia ankie­to­wego w urzę­dach na tere­nie całej Polski.

 

11 maja 2011 – Spo­tka­nie w Urzę­dzie Miej­skim w Poniatowej

W spo­tka­niu wzięli udział m.in.:

Lilla Ste­fa­nek – Bur­mistrz Miasta

Krzysz­tof Zubrzycki – Z-ca Burmistrza

Witold Szwaj­gier – Sekretarz

12 maja 2011 – Spo­tka­nie w Urze­dzie Gminy w Konopnicy

W spo­tka­niu udział wzięli:

Miro­sław Żydek – Wójt Gminy

Anna Olszak – Sekre­tarz Gminy

Agnieszka Ska­łecka – Skow­ro­nek – Wydział Pro­mo­cji i Kultury.

 

Spo­tka­nia w Urzę­dach miały na celu przy­bli­że­nie nowej metody moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych a także prze­ka­za­nie wło­skich doświad­czeń z zakresu par­ty­cy­pa­cji i moni­to­ro­wa­nia usług we Wło­szech. Wło­scy eks­perci przed­sta­wili udział orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz miesz­kań­ców w decy­zjach podej­mo­wa­nych przez Urzędy we Wło­szech. Przed­sta­wi­ciele poszcze­gól­nych Urzę­dów przed­sta­wili wło­skim eks­per­tom ich struk­turę oraz zakres zadań publicz­nych przez nich reali­zo­wa­nych. W ramach spo­tka­nia robo­czego przed­sta­wi­ciele Urzę­dów oraz Wło­scy eks­perci opra­co­wy­wali kon­cep­cję wyko­rzy­sta­nia wło­skich doświad­czeń z zakresu moni­to­ro­wa­nia usług do pol­skiego stanu praw­nego. W wyniku kon­sul­ta­cji i spo­tkań robo­czych ma bowiem powstać dokładny model moni­to­ro­wa­nia usług w ramach pro­jektu PAS dosto­so­wany do spe­cy­fiki pol­skich urzę­dów. Omó­wione także rolę Urzę­dów w dal­szej reali­za­cji pro­jektu PAS m.in. zada­nia i rolę jaka w Urzę­dach będą odgry­wały zespoły ds. monitorowania.

 

13 maja 2011 – Spo­tka­nie z Anną Bie­lak i Paw­łem Prokopem.

Na spo­tka­niu poru­szono m.in. kwe­stie dotyczące:

- pod­su­mo­wa­nie wszyst­kich spo­tkań robo­czych w ramach pro­jektu (wnio­ski, cele i ich zna­cze­nie dla projektu)

- zapla­no­wa­nie wizyt stu­dyj­nych we Włoszech

- omó­wie­nia planu dal­szej współ­pracy (zapla­no­wa­nie har­mo­no­gramu dal­szych działań);

 

« Wróć do listy aktualności