Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


27 czerwca — 1 lipca — pierwsza wizyta studyjna we Włoszech w ramach projektu Program Aktywności Samorządowej PAS

W daniach 27 czerwca — 1 lipca 2011 odbyła się pierw­sza wizyta stu­dyjna we Wło­szech mająca na celu pozna­nie wło­skich doświad­czeń w zakre­sie moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych. Uczest­ni­czy mogli nie tylko usły­szeć ale także zoba­czyć dzia­ła­nie takiego sys­temu we Wło­szech. W ramach wizyty odbyły się spo­tka­nia m.in. w Powie­cie Nowara, Gmi­nie Vena­ria, Socio­lab — fir­mie zaj­mu­ją­cej się par­ty­cy­pa­cja spo­łeczną, w CEIP Pie­monte (Agency for Inve­st­ments, Export and Tourism of Piemont).

W wizy­cie wzięli udział przed­sta­wi­ciele z Urzę­dów woj. pod­kar­pac­kiego: Jan Kida, Kazi­mierz Kryla, Agnieszka Wyczar­ska, Andrzej Choj­nacki ze Stra­ostwa Powia­to­wego w Leżaj­sku, Krzysz­tof Sobejko, Jerzy Duda i Anna Maciąga – UG Leżajsk oraz Anna Bie­lak i Paweł Pro­kop z Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich.

W wol­nym cza­sie uczest­nicy wizyty mogli podzi­wiać uroki Turynu i Mediolanu.

« Wróć do listy aktualności