Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


11 — 15 lipca — druga wizyta studyjna we Włoszech w ramach projektu Program Aktywności Samorządowej PAS

W daniach 11 — 15 lipca 2011 odbyła się druga wizyta stu­dyjna we Wło­szech mająca na celu dal­sze pozna­nie wło­skich doświad­czeń w zakre­sie moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych. Uczest­ni­czy mogli nie tylko usły­szeć ale także zoba­czyć dzia­ła­nie takiego sys­temu we Wło­szech.W ramach spo­tka­nia uczest­nicy odbyli spo­tka­nia m.in. w Agen­cji Roz­woju Turynu, Socio­lab — fir­mie zaj­mu­ją­cej się par­ty­cy­pa­cja spo­łeczną, w CEIP Pie­monte (Agency for Inve­st­ments, Export and Tourism of Pie­mont). Odwie­dzili także Gminę Vena­rię i Gminę Ivrea.

W wizy­cie udział wzięli : UM Lublin – Kinga Jar­mo­ło­wicz, Dag­mara Wla­ziń­ska, Agnieszka Kań­toch, UM Ponia­towa – Lilla Ste­fa­nek, UG Konop­nicy – Miro­sław Żydek, Anna Olszak, Agnieszka Ska­łecka Skow­ro­nek a także Piotr Cho­roś , Robert Szlę­zak i Karo­lina Misie­wicz (FIM)

Uczest­nicy mię­dzy spo­tka­niami mieli także oka­zje podzi­wiać zabytki Turynu oraz Mediolanu

« Wróć do listy aktualności