Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Utworzenie Centrum Kompetencji Wschodnich w Lublinie

10 kwiet­nia 2012 r. w lubel­skim ratu­szu zostało pod­pi­sane poro­zu­mie­nie o utwo­rze­niu w Lubli­nie Cen­trum Kom­pe­ten­cji Wschod­nich. Sygna­ta­riu­szami poro­zu­mie­nia są: Pre­zy­dent Mia­sta Lublin — dr Krzysz­tof Żuk, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skiego — Krzysz­tof Het­man, Dyrek­tor pol­skiego biura Pro­gramu Naro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Roz­woju (UNDP) — Kamil Wyszkowski.

Cen­trum będzie dzia­łało w for­mie think-tanku. Pracę orga­ni­za­cyjną CKW będzie wspie­rać lubel­ski ratusz. Kie­runki dzia­łal­no­ści CKW wyzna­czać będzie Rada Pro­gra­mowa, któ­rej prze­wod­ni­czą­cym został Paweł Pro­kop — Pre­zes FIM.

 Okre­ślono 6 głów­nych linii pro­gra­mo­wych dzia­ła­nia CKW:

1) Spo­łe­czeń­stwo oby­wa­tel­skie i partycypacja.

2) Sprawne zarzą­dza­nie w admi­ni­stra­cji (dobre rządzenie).

3) Kul­tura dla rozwoju.

4) Nauka i edukacja.

5) Spo­łeczna odpo­wie­dzial­ność (biz­nes, eko­no­mia, społeczeństwo).

6) Kształ­ce­nie lide­rów zmian.

 

« Wróć do listy aktualności