Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Uroczystość wręczenia awansów i odznaczeń w Komendzie Głównej Straży Granicznej

W dniu 16 maja w 2011 r. w 20. rocz­nicę powo­ła­nia Straży Gra­nicz­nej w Komen­dzie Głów­nej SG odbyła się uro­czy­stość wrę­cze­nia awan­sów i odzna­czeń funk­cjo­na­riu­szom, pra­cow­ni­kom i współ­pra­cow­ni­kom Straży Gra­nicz­nej RP.

Odzna­cze­nia wrę­czył Pod­se­kre­tarz Stanu w Mini­ster­stwie Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji Adam Rapacki oraz Komen­dant Główny Straży Gra­nicz­nej gen. bryg. SG Leszek Elas.

W ramach odzna­czeń Medal za Zasługi dla Straży Gra­nicz­nej otrzymali:

Paweł Pro­kop

Pre­zes Fun­da­cji
Ini­cja­tyw Menedżerskich

Srebrny Medal
za Zasługi dla Straży Granicznej

Jerzy Rejt

Dyrek­tor Pro­gramu
Study Tours to Poland

Srebrny Medal
za Zasługi dla Straży Granicznej

Marek Mły­nar­czyk

Koor­dy­na­tor Współ­pracy
Mię­dzy­na­ro­do­wej FIM

Brą­zowy Medal
za Zasługi dla Straży Granicznej

     

« Wróć do listy aktualności