Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Ukraiński standard samorządowo-obywatelski

W Urzę­dzie Mia­sta w Iwa­no­fran­kow­sku odbyły się kolejne coachingi dla zespo­łów robo­czych, które wdra­żać będą roz­wią­za­nia przy­jęte w stan­dar­dzie samorządowo-obywatelskim.

W ramach spo­tkań oma­wiane są takie zagad­nie­nia jak: sce­na­riusz wdro­że­nia roz­wią­zań, ana­liza zagro­żeń i pro­ble­mów, opra­co­wa­nie dzia­łań napraw­czych, dzia­ła­nia ewaluacyjne.

Stan­dard jest doku­men­tem sta­no­wią­cym fun­da­ment nowo­cze­snego zarzą­dza­nia lokal­nymi i regio­nal­nymi spra­wami publicz­nymi na Ukra­inie, kła­dący szcze­gólny nacisk na roz­wią­za­nia partycypacyjne.

Zabolotci_Lwow_5Zabolotci_Lwow_8Ustilug_Wolyn_2

« Wróć do listy aktualności