Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Ukraińska administracja przyszłości

Za nami kolejne spo­tka­nia z miesz­kań­cami i zespo­łami robo­czymi w zjed­no­czo­nych gro­ma­dach, któ­rych celem jest przy­go­to­wa­nie stra­te­gii roz­woju na naj­bliż­sze lata.

Otwarte warsz­taty oby­wa­tel­skie pro­wa­dzone metodą „burzy mózgów” cie­szą ogrom­nym powodzeniem.

Suge­stie, potrzeby i ocze­ki­wa­nia miesz­kań­ców będą punk­tem wyj­ścia do przy­go­to­wy­wa­nego doku­mentu strategicznego.

Dniepro_Grusziwka_2Polt_Omelnyk_7Polt_Omelnyk_5

« Wróć do listy aktualności