Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Trójstronna umowa polsko — ukraińskiej współpracy

20 czerwca 2013 r. odbyło się uro­czy­ste pod­pi­sa­nie trój­stron­nej umowy o współ­pracy pomiędzy:

  • Fun­da­cją Ini­cja­tyw Menedżerskich
  • Związ­kiem Gmin Lubelszczyzny
  • Aso­cja­cją orga­nów samo­rządu lokal­nego obwodu donieckiego

Przed­mio­tem Umowy jest upo­wszech­nie­nie idei samo­rządu lokal­nego, par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej, dobrego rzą­dze­nia, wymiana doświad­czeń i dobrych prak­tyk, pro­mo­cja ukra­iń­skiej oraz pol­skiej kul­tury i języka po obu stro­nach gra­nicy, a także roz­wój współ­pracy samo­rzą­dów lokal­nych z woje­wódz­twa lubel­skiego (Pol­ska) i obwodu doniec­kiego (Ukra­ina) w sfe­rze spo­łecz­nej i gospodarczej.

Umowa została pod­pi­sana w trak­cie Wschod­niego Forum Gospo­dar­czego Lub-Invest.

« Wróć do listy aktualności