Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Szlachetna Paczka od zespołu FIM!

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich uczest­ni­czyła w ogól­no­pol­skiej akcji “Szla­chetna Paczka”. Pra­cow­nicy i współ­pra­cow­nicy FIM zaan­ga­żo­wali się w zbiórkę i zakup pre­zen­tów. Paczka została prze­ka­zana jed­nej z lubel­skich rodzin oso­bi­ście przez Annę Bie­lak — Dyrek­tor Biura FIM. Akcja została zaini­cjo­wana przez uczest­niczki Nie­pu­blicz­nego Cen­trum Kształ­ce­nia Prak­tycz­nego i jed­no­cze­śnie wolon­ta­riuszki akcji “Szla­chetna Paczka” — Agnieszkę Banicką i Iwonę Falandysz.

Szla­chetna Paczka” to ogól­no­pol­ska akcja świą­tecz­nej pomocy – reali­zo­wana od 2001 roku przez Sto­wa­rzy­sze­nie “Wio­sna”. Głów­nym jej zało­że­niem jest idea prze­ka­zy­wa­nia bez­po­śred­niej pomocy – by była ona sku­teczna, kon­kretna i sen­sowna. W “Szla­chet­nej Paczce” pry­watni dar­czyńcy odpo­wia­dają na potrzeby osób naj­bar­dziej ubo­gich ze swo­jego mia­sta lub oko­licy. O potrze­bach tych dowia­dują się wolon­ta­riu­sze, któ­rzy sami w swo­ich spo­łecz­no­ściach poszu­kują rodzin dotknię­tych biedą, odwie­dzają je i pytają o to, czego im naj­bar­dziej bra­kuje. Około mie­siąca przed Bożym Naro­dze­niem infor­ma­cje te są umiesz­czane w ano­ni­mo­wej bazie inter­ne­to­wej, by dar­czyńca mógł wybrać kon­kretną rodzinę i przy­go­to­wać dla niej paczkę na święta.

Wszyst­kich ludzi dobrej woli zachę­camy do uczest­nic­twa  w tej szla­chet­nej inicjatywie.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: www.szlachetnapaczka.pl

 

 

« Wróć do listy aktualności