Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Szkolenia dla seniorów

Par­ty­cy­pa­cja spo­łeczna osób 65 plus.

Pro­jekt „GPS par­ty­cy­pa­cji Seniora” reali­zo­wany przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich i Uni­wer­sy­tet Trze­ciego Wieku zakłada zwięk­sze­nie poziomu par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej osób star­szych w swo­ich śro­do­wi­skach lokalnych.

W dzi­siej­szych cza­sach szcze­gól­nie ważne jest włą­cza­nie się oby­wa­teli do współ­de­cy­do­wa­nia o tak waż­nych dla wszyst­kich spra­wach lokal­nych. Klu­czowe zna­cze­nie ma zaan­ga­żo­wa­nie Senio­rów. Ich doświad­cze­nie wyni­ka­jące z mądro­ści życio­wej może mieć bez­cenne zna­cze­nie dla lokal­nej wła­dzy przy podej­mo­wa­niu waż­nych decy­zji. Doty­czy to zarówno spraw o cha­rak­te­rze stra­te­gicz­nym (roz­wój miej­sco­wo­ści), jak i drob­nych, np. gdzie posta­wić ławkę, czy który chod­nik naj­pierw wyremontować.

Pro­jekt zakłada szko­le­nia dla senio­rów doty­czące par­ty­cy­pa­cji. Spo­tka­nia odby­wać się będą w 6 miej­sco­wo­ściach: Kra­śnik, Opole Lubel­skie, Ponia­towa, Mię­dzy­rzec Pod­la­ski, Puławy, Toma­szów Lubelski.

Na szko­le­niach poru­szane będą nastę­pu­jące zagadnienia:

1. Dla­czego warto być aktyw­nym i włą­czać się w dzia­łal­ność spo­łecz­no­ści lokalnej.

2. Na co możemy mieć wpływ jako oby­wa­tele – jak współ­pra­co­wać z lokalną władzą?

3. Powo­łu­jemy Rady Senio­rów – zada­nia, skład, co możemy wspól­nie osiągnąć.

4. Jak to robią inni – przy­kłady współ­pracy miesz­kań­ców z admi­ni­stra­cją publiczną w innych mia­stach / krajach..

5. Co w prak­tyce chcemy zmie­nić w swoim miej­scu zamieszkania.

Pod­czas warsz­ta­tów, w któ­rych wezmą udział przed­sta­wi­ciele lokal­nej wła­dzy admi­ni­stra­cyj­nej, powo­łane zostaną pilo­ta­żowe rady seniora. Przy­go­to­wany zosta­nie wstępny sce­na­riusz dzia­łań doty­czący współ­pracy z samorządem.

Pro­jekt jest reali­zo­wany we współ­pracy z Lubel­skim Uni­wer­sy­te­tem Trze­ciego Wieku.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie www.fim.org.pl/gps

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Mini­ster­stwa Pracy i Poli­tyki Spo­łecz­nej w ramach Rzą­do­wego Pro­gramu na rzecz Akty­wi­za­cji Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2012 — 2013

 

« Wróć do listy aktualności