Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Świat dobrej przyszłości” — spotkanie dla wychowawców

W dniu 30.03.2012 roku odbyło się spo­tka­nie orga­ni­za­cyjne dla wycho­waw­ców w ramach bio­rą­cych udział w reali­za­cji pro­jektu „Świat dobrej przyszłości”.

 Od marca 2012 roku po prze­szło dwu­mie­sięcz­nej prze­rwie zwią­za­nej z oceną Stra­te­gii wdra­ża­nia pro­jektu „Świat dobrej przy­szło­ści” wzno­wiono reali­za­cję projektu.

Od marca 2012 do grud­nia 2013 roku 28 wycho­waw­ców pra­cu­ją­cych w Pla­ców­kach Opie­kuń­czo – Wycho­waw­czych na tere­nie woje­wódz­twa lubel­skiego roz­poczną pracę zwią­zaną z testo­wa­niem pro­duktu finalnego.

Pod­czas zor­ga­ni­zo­wa­nego dn. 30.03.2012 r. spo­tka­nia z wycho­waw­cami w Pla­cówce Wie­lo­funk­cyj­nej „Pogodny Dom” w Lubl­nie omó­wiono klu­czowe kwe­stie zwią­zane z for­malną orga­ni­za­cję pracy wycho­wawcy – Tutora z wycho­wan­kiem, przy­go­to­wano tuto­rów do kolej­nych dzia­łań zwią­za­nych z reali­za­cją pro­jektu. Spo­tka­nie pro­wa­dzili eks­perci opra­co­wu­jący Pod­ręcz­nik „Świat dobrej przy­szło­ści” oraz Stra­te­gię wdra­ża­nia pro­jektu inno­wa­cyj­nego testu­ją­cego reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Menedżerskich.

W spo­tka­niu wzięli udział wycho­wawcy pra­cu­jący w domach dziecka na tere­nie woje­wódz­twa lubel­skiego: Domu Dziecka w Kra­snym­sta­wie, Domu Dziecka w Komar­nie, Domu Dziecka w Przy­by­sła­wi­cach, Domu Dziecka w Sie­dlisz­czu, Domu Dziecka w Kra­śniku, Domu Dziecka w Woli Gałę­zow­skiej , Wie­lo­funk­cyj­nej Pla­cówki Opie­kuń­czo – Wycho­waw­czej w Kra­snym­sta­wie, Wie­lo­funk­cyj­nej Pla­cówki Opie­kuń­czo – Wycho­waw­czej w Puła­wach, Wie­lo­funk­cyj­nej Pla­cówki Opie­kuń­czo – Wycho­waw­czej w Kija­nach, Pla­cówki Wie­lo­funk­cyj­nej „Pogodny Dom” w Lubli­nie, Domu Mło­dzieży SOS w Lubli­nie, Pla­cówki Opieki nad Dziec­kiem i Rodziną „Nasz Dom” w Rybczewicach.

Wię­cej o pro­jek­cie na: www.fim.org.pl/swiat

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

 

« Wróć do listy aktualności