Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Świat dobrej przyszłości” na konferencji „Zdecyduj się na innowację”

 

W dn. 14 listo­pada 2013 r. odbywa się kon­fe­ren­cja „Zde­cy­duj się na inno­wa­cję” orga­ni­zo­wana przez Kra­jową Insty­tu­cję Wspo­ma­ga­jącą – Cen­trum Pro­jek­tów Euro­pej­skich w gma­chu Biblio­teki Naro­do­wej w War­sza­wie, pod­czas któ­rej Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich zapre­zen­to­wała pro­jekt “Świat dobrej przyszłości”

Pod­czas kon­fe­ren­cji  “Zde­cy­duj się na inno­wa­cję” orga­ni­zo­wa­nej przez Kra­jową Insty­tu­cję Wspo­ma­ga­jącą – Cen­trum Pro­jek­tów Euro­pej­skich w gma­chu Biblio­teki Naro­do­wej w War­sza­wie, Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich zapre­zen­to­wała pro­jekt “Świat dobrej przy­szło­ści”. Głów­nym celem wyda­rze­nia było zapre­zen­to­wa­nie wypra­co­wa­nych w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki nowych spo­so­bów roz­wią­zy­wa­nia aktu­al­nych pro­ble­mów sze­roko rozu­mia­nej poli­tyki spo­łecz­nej. Pro­gram kon­fe­ren­cji obej­mo­wał cztery bloki tema­tyczne, poświę­cone pre­zen­ta­cji przed­się­wzięć inno­wa­cyj­nych oraz współ­pracy ponadna­ro­do­wej w obsza­rach: zatrud­nie­nie i inte­gra­cja spo­łeczna, edu­ka­cja i szkol­nic­two wyż­sze, adap­ta­cyj­ność oraz dobre rządzenie.

Pod­czas kon­fe­ren­cji mie­li­śmy oka­zję już po raz drugi zapre­zen­to­wać swój pro­jekt na indy­wi­du­la­nym sta­no­wi­sku wysta­wien­ni­czym. Zna­leź­li­śmy się  w gro­nie reali­zatorów pro­jek­tów, wyty­po­wa­nych przez Insty­tu­cje Pośred­ni­czące i Insty­tu­cje Pośred­ni­czące II stopnia. 

 

 

« Wróć do listy aktualności