Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Świat dobrej przyszłości — 2. wizyta studyjna

W dniach 28 listo­pada – 2 grud­nia 2011 r. odbyła się druga wizyta do Włoch dla wycho­waw­ców domów dziecka bio­rą­cych udział w pro­jek­cie „Świat dobrej przyszłości”.

Wizyta miała na celu pozna­nie wło­skich doświad­czeń w zakre­sie wspo­ma­ga­nia mło­dzieży zagro­żo­nej wyklu­cze­niem społecznym.

Orga­ni­za­cje i insty­tu­cje dzie­lące się swoim doświad­cze­niem w trak­cie wizyty:

- Piazza dei Mestieri

- Urząd Mia­sta Turyn

- Dom opieki zastępczej

- Wspól­nota Valpiana

- Rodzina zastęp­cza — Marentino

- Dom dziecka Caritas

W trak­cie pobytu grupą uczest­ni­ków towa­rzy­szyli wło­scy eks­perci z firmy Imma­gi­na­zione e Lavoro: Ila­ria Pog­gio, Zito Rita, Giu­lio Genti.

 Uczest­ni­kami dru­giej wizyty stu­dyj­nej byli przedstawiciele:

- Domu Dziecka w Kra­snym­sta­wie: Anna Stępień

- Domu Dziecka w Komar­nie: Beata Rad­kie­wicz; Dorota Sokołowska

- Pla­cówka Opieki nad Dziec­kiem i Rodziną Nasz Dom: Grze­gorz Pacz­kow­ski; Jarecka Iwona

- Wie­lo­funk­cyj­nej Pla­cówki Opie­kuń­czo – Wycho­waw­czej w Kra­snym­sta­wie: Iwona Burek; Bar­bara Żerom­ska – Łopąg

- Wie­lo­funk­cyj­nej Pla­cówki Opie­kuń­czo – Wycho­waw­czej w Kija­nach: Agnieszka Ikwanty

- Wie­lo­funk­cyj­nej Pla­cówki Opie­kuń­czo – Wycho­waw­czej w Puła­wach: Halina Ciupa

- Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich: Marek Młynarczyk

 

 

« Wróć do listy aktualności