Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Świat dobrej przyszłości (Світ Доброго Майбутнього)

Nowy pro­jekt Fun­da­cji rusza już w stycz­niu 2013 r.

Pro­jekt “Świat dobrej przy­szło­ści (Світ Доброго Майбутнього)” został wysoko oce­niony i Komi­sja Gran­towa Pro­gramu RITA  udzie­liła reko­men­da­cji do dofinansowania.

Pro­jekt doty­czy wypra­co­wa­nia i wdro­że­nia w 6 wołyń­skich rodzin­nych domach dziecka inno­wa­cyj­nej metody wycho­waw­czej opar­tej na dia­gno­zie zaso­bów i poten­cjału dzieci i roz­wi­ja­ją­cej kom­pe­ten­cje oso­bi­ste, spo­łeczne i zawo­dowe wycho­wan­ków pro­wa­dzące do ich usa­mo­dziel­nie­nia. W ramach pro­jektu odbędą się dzia­ła­nia szkoleniowo-warsztatowe skie­ro­wane do rodziców-wychowawców, zosta­nie prze­pro­wa­dzona zin­dy­wi­du­ali­zo­wana dia­gnoza 20 wycho­wan­ków w wieku 13–18 lat oraz opra­co­wane zostaną metody i narzę­dzia pracy z dziećmi, dosto­so­wane do ich cech oso­bo­wych i pre­dys­po­zy­cji społeczno-zawodowych. Istotą pro­jektu jest zasto­so­wa­nie metody wspar­cia, w któ­rej wycho­wawca przyj­muje w rela­cjach z wycho­wan­kiem rolę tutora i doradcy oraz włą­cza­nie w roli men­to­rów (dorad­ców) byłych wycho­wan­ków domów dziecka (oddzia­ły­wa­nie wycho­waw­cze na zasa­dzie wzo­rów osób mają­cych podobną bio­gra­fię, któ­rzy odna­leźli się w życiu i są speł­nieni zawo­dowo). War­to­ścią dodaną pro­jektu będzie wypra­co­wa­nie modelu współ­pracy orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, samo­rządu lokal­nego oraz spon­so­rów z rodzin­nymi domami dziecka i wspie­ra­nia wycho­wan­ków we wcho­dze­niu w doro­słe życie.

Pierw­sze dzia­ła­nia i wię­cej infor­ma­cji już w styczniu!!!

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany w ramach Pro­gramu Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści “RITA — Prze­miany w Regio­nie”, reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demokracji.

« Wróć do listy aktualności