Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Study Tours to Poland

Wizyta samo­rzą­dow­ców z Obwodu Ługańskiego.

W dniach 17 — 22 czerwca gości­li­śmy przed­sta­wi­cieli admi­ni­stra­cji samo­rzą­dow­ców z Obwodu Ługań­skiego (Ukra­ina). Nasi Goście prze­by­wali w Pol­sce w ramach Pro­gramu Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści „Study Tours to Poland”, któ­rego celem jest prze­ka­za­nie pol­skich doświad­czeń trans­for­ma­cji ustro­jo­wej w róż­nych aspek­tach życia spo­łecz­nego i gospodarczego.

Tema­tem bie­żą­cej wizyty było zarzą­dza­nie pro­jek­tami z fun­du­szy pomo­co­wych, zarówno z punktu widze­nia insty­tu­cji zarzą­dza­ją­cej jak i beneficjentów.

Ramowy pro­gram wizyty:

- Semi­na­rium nt. zarzą­dza­nia pro­jek­tami (Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich

- Urząd Mia­sta Lublin — Wydział Pro­jek­tów Nieinwestycyjnych

- Urząd Mia­sta Lublin — Wydział Stra­te­gii i Obsługi Inwestorów

- Woje­wódzki Urząd Pracy w Lublinie

- Urząd Gminy Konopnica

- Udział we Wschod­nim Forum Gospo­dar­czym Lub-Invest

- Lubel­ski Park Naukowo — Technologiczny

- PZL-Świdnik — spółka grupy AgustaWestalnd

- Port Lot­ni­czy Lublin

- Cen­trum Kom­pe­ten­cji Wschodnich

 

Wizyta współ­fi­nan­so­wana w ramach Pro­gramu Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści „Study Tours to Poland”.

« Wróć do listy aktualności