Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Study Tours to Poland

 Samo­rzą­dowcy z obwodu char­kow­skiego w Polsce

W dniach 23 — 29 marca 2014 r. odbyła się wizyta stu­dyjna do Pol­ski nt. “Zarzą­dza­nie pro­jek­tami” przed­sta­wi­cieli samo­rzą­dów i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z obwodu char­kow­skiego (Ukraina).

Ramowy pro­gram wizyty:

  • Semi­na­rium wpro­wa­dza­jące – samo­rząd tery­to­rialny i orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe w Pol­sce, fun­du­sze europejskie.
  • Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Lubel­skiego – Depar­ta­ment EFS
  • Warsz­tat dot. opra­co­wy­wa­nia pro­jek­tów pomocowych
  • Wyż­sza Szkoła Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji w Lublinie
  • Kla­stry w Pol­sce. Odna­wialne źró­dła energii.
  • Urząd Mia­sta Lublin – Wydział Pro­jek­tów Nieinwestycyjnych.
  • Urząd Gminy Jabłoń

 

Wizyta współ­fi­nan­so­wana w ramach Pro­gramu Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści „Study Tours to Poland”.

« Wróć do listy aktualności