Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Study Tours to Poland

Wizyta stu­dyjna ukra­iń­skich samorządowców.

W dniach 19 — 24 stycz­nia 2014 r. gości­li­śmy dele­ga­cję przed­sta­wi­cieli samo­rządu z Obwodu Połtaw­skiego. W skład dele­ga­cji wcho­dzili zarówno przed­sta­wi­cieli samo­rządu gmin­nego, rejo­no­wego jak i obwodowego.

Tema­tem wizyty stu­dyj­nej było zarzą­dza­nie pro­jek­tami z fun­du­szy pomo­co­wych, w tym rów­nież z fun­du­szy UE.

Ramowy pro­gram wizyty:

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich

Urząd Mia­sta Lublin — Wydział Stra­te­gii i Obsługi Inwestorów

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Lubel­skiego — Depar­ta­ment Regio­nal­nego Pro­gramu Operacyjnego

Lubel­ski Park Naukowo — Technologiczny

Urząd Mia­sta Lublin — Wydział Pro­jek­tów Nieinwestycyjnych

Urząd Gminy Konopnica

Sta­ro­stwo Powia­towe w Leżajsku

Dom Pomocy Spo­łecz­nej w Brzó­zie Królewskiej

Wyż­sza Szkoła Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji w Lublinie

Wszyst­kim oso­bom i insty­tu­cjom współ­pra­cu­ją­cym przy orga­ni­za­cji wizyty ser­decz­nie dziękujemy!

 Naszym ukra­iń­skim przy­ja­cio­łom życzymy szyb­kiego i pomyśl­nego roz­wią­za­nia kry­zysu politycznego.

 

Wizyta współ­fi­nan­so­wana w ramach Pro­gramu Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści „Study Tours to Poland”.

« Wróć do listy aktualności