Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Studia z zakresu OZE

Już w maju roz­po­czy­nają się stu­dia pody­plo­mowe z zakresu Odna­wial­nych Źró­deł Ener­gii reali­zo­wane wspól­nie z Poli­tech­niką Lubelską.

Wię­cej infor­ma­cji o stu­diach można uzy­skać na naszej pod­stro­nie.

« Wróć do listy aktualności