Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Studia podyplomowe dla NGO’s

Rekru­ta­cja na III edy­cję rozpoczęta!

Ser­decz­nie zapra­szamy do zapi­sów do III edy­cji stu­diów pody­plo­mo­wych w ramach pro­jektu „Stan­dardy dzia­ła­nia III sek­tora – exe­cu­tive edu­ca­tion dla kadr NGO”,

 Rekru­ta­cja trwa do 05 wrze­śnia 2013 r.

Obecna edy­cja skie­ro­wana jest do 20 osób z kadr zarzą­dza­ją­cych orga­ni­za­cji trze­ciego sek­tora z całej Pol­ski, z wykształ­ce­niem wyż­szym, zain­te­re­so­wa­nych dosto­so­wa­niem do potrzeb i wdro­że­niem wypra­co­wa­nego w ramach Pro­jektu stan­dardu dzia­ła­nia NGO.

 W ramach III edy­cji zapewniamy:

 Wię­cej infor­ma­cji o rekru­ta­cji i stu­diach znaj­dziesz tutaj.

« Wróć do listy aktualności