Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Strategia wzdrażania projektu innowacyjnego

W dniu 30.12.2011 r. zostały zakoń­czone prace doty­czące opra­co­wa­nia “Stra­te­gii wdra­ża­nia” oraz “Pod­ręcz­nika” pro­jektu “Świat dobrej przy­szło­ści”. Doku­menty zostały prze­ka­zane do Regio­nal­nej Sieci Tema­tycz­nej oraz  Insty­tu­cji Pośred­ni­czą­cej II stopnia.

Ser­decz­nie zachę­camy Pań­stwa do lektury!

 
wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie: www.fim.org.pl/swiat

« Wróć do listy aktualności