Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Strategia wdrażania projektu innowacyjnego PAS

W mie­siącu wrze­śniu 2011 do Kra­jo­wej Sieci Tema­tycz­nej została zło­żona wstępna wer­sja stra­te­gii wdra­ża­nia pro­jektu inno­wa­cyj­nego oraz pro­duktu finalnego.

Stra­te­gię oraz pro­dukt finalny opra­co­wali eks­perci w skła­dzie : Anna Bie­lak, Paweł Pro­kop, Robert Szlę­zak i Zdzi­sław Antoń. W efek­cie prac eks­per­tów powstał także pod­ręcz­nik moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych, który krok po kroku opi­suje pro­ces wdro­że­nia pro­gramu PAS. Pro­gram ten dzięki inno­wa­cyj­nemu podej­ściu i kom­ple­men­tar­no­ści roz­wią­zań może zostać zaim­ple­men­to­wany w jed­nost­kach samo­rządu tery­to­rial­nego w całej Pol­sce. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z opra­co­waną dokumentacją.

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

PAS-podrecznik-9.0.A-RSZ-110913

Dia­gnoza PAS wer­sja 2

PAS_zal_3_Prezentacja_PAS

PAS-zal_8_Matryca_PAS-9.0.0

PAS-zal_8_Matryca_PAS-9.0.0 (wer­sja Micro­soft Excel 97–2003)

PAS_zal_14_Arkusz_Cząstkowy_Wyników_Ankiety_Bazowej_Jakość_Życia_9.0.0

PAS_zal_14_Arkusz_Cząstkowy_Wyników_Ankiety_Bazowej_Jakość_Życia_9.0.0 (wer­sja Micro­soft Excel 97–2003)

PAS_zal_15_Arkusz_Cząstkowy_Wyników_Ankiety_Bazowej_Jakość_Zarządzania_5.0.0

PAS_zal_15_Arkusz_Cząstkowy_Wyników_Ankiety_Bazowej_Jakość_Zarządzania_5.0.0 (wer­sja Micro­soft Excel 97–2003)

PAS_zal_16_Arkusz_Zbiorczy_Wyników_Ankiety_Bazowej_Jakość_Życia_9.0.0

PAS_zal_16_Arkusz_Zbiorczy_Wyników_Ankiety_Bazowej_Jakość_Życia_9.0.0 (wer­sja Micro­soft Excel 97–2003)

PAS_zal_17_Arkusz_Zbiorczy_Wyników_Ankiety_Bazowej_Jakość_Zarządzania_9.0.0

PAS_zal_17_Arkusz_Zbiorczy_Wyników_Ankiety_Bazowej_Jakość_Zarządzania_9.0.0 (wer­sja Micro­soft Excel 97–2003)

PAS_zal_18_Prezentacja_Wynikow_Ankiety_Bazowej_Jakosc_Zycia_9.0.0

PAS_zal_19_Prezentacja_Wynikow_Ankiety_Bazowej_Jakosc_Zarzadzania_9.0.0

arkusz_obserwacji

karta_obserwacji

karta_oceny1

karta_oceny2

PAS_wyniki_ankiet_wykresy

PAS_wyniki_ankiet_wykresy (wer­sja Micro­soft Excel 97–2003)

 

 

 

« Wróć do listy aktualności