Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Strategia Rozwoju Lublina 2020

Mię­dzy­na­ro­dowa Kon­fe­ren­cja Naukowa, 18 — 19.11.2013

Nad roz­wo­jem naszego mia­sta będą deba­to­wali eks­perci i naukowcy z całego świata: Fin­lan­dii, Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Tur­cji, Taj­lan­dii, Ukra­iny, Bia­ło­rusi i Pol­ski. Klu­czowe dla Lublina 2020 będą cztery obszary roz­wo­jowe: otwar­tość, przy­ja­zność, przed­się­bior­czość i akademickość.

Pod­czas sesji ple­nar­nej wielu zna­nych eks­per­tów przed­sta­wiło stale zmie­nia­jący się świat, zmiany, jakich doświad­czają miesz­kańcy wszyst­kich miast. Kolejne sesje tema­tyczne zostały podzie­lone według czte­rech obsza­rów roz­wo­jo­wych wska­za­nych w Stra­te­gii Roz­woju Lublina na lata 2013–2020:

OTWARTOŚĆ – w tym obsza­rze poru­szano tematy sze­roko poję­tej otwar­to­ści komu­ni­ka­cyj­nej i kul­tu­ro­wej mia­sta, roz­woju rela­cji zewnętrz­nych, wzmac­nia­nia pro­cesu budo­wa­nia więzi regio­nal­nych i metro­po­li­tal­nych miasta;

PRZYJAZNOŚĆ – ten obszar pozwoli wska­zy­wał na zależ­no­ści pomię­dzy kształ­to­wa­niem kul­tury prze­strzeni, kul­tury czasu wol­nego, pod­no­sze­niem jako­ści dzia­łań edu­ka­cyj­nych i par­ty­cy­pa­cyj­nych, wpły­wa­ją­cych na zwięk­sze­nie kom­fortu życia mieszkańców;

Panel tema­tyczny  “PRZYJAZNOŚĆ” mode­ro­wany był przez Pre­zesa FIM — Pawła Prokopa.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – eks­plo­ra­cja tego obszaru ukie­run­ko­wana była na odna­le­zie­nie odpo­wie­dzi jak wspie­rać i budo­wać kul­turę przed­się­bior­czo­ści w mie­ście, jaki wpływ na roz­wój mia­sta maja pro­cesy rein­du­stria­li­za­cji, inwe­sty­cje zagra­niczne, jak budo­wać lokalną gospodarkę;

AKADEMICKOŚĆ – w tym punk­cie zosta­nie poru­szono temat pro­cesu umię­dzy­na­ro­do­wie­nia uczelni, sym­biozy uni­wer­sy­te­tów z sze­roko rozu­mia­nym oto­cze­niem, ele­men­tów sta­no­wią­cych o isto­cie mia­sta uni­wer­sy­tec­kiego, pro­ce­sów przy­cią­ga­nia i zatrzy­my­wa­nia talen­tów w Lublinie.

 Pro­gram kon­fe­ren­cji i aktu­al­no­ści doty­czące jej prze­biegu znaj­dują się na stro­nie www.strategia2020.lublin.eu

(źró­dło: www.lublin.eu)

« Wróć do listy aktualności