Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Staże zawodowe — rozpoczęte

Pro­jekt “W dro­dze do pracy”

Od lipca uczest­nicy pro­jektu “W dro­dze do pracy” roz­po­częli staże zawo­dowe w 4 specjalnościach:

  • pra­cow­nik budowlany
  • ope­ra­tor obra­biarki numerycznej
  • pra­cow­nik finan­sowo — księgowy
  • opie­kun osoby starszej

Staże będą trwać 5 mie­sięcy, tj. do końca listo­pada 2015 r. i są finan­so­wane ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej. Orga­ni­za­to­rem staży jest Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich, nato­miast pra­co­daw­cami lubel­skie firmy i insty­tu­cje publiczne (np. przed­się­bior­stwa remontowo-budowlane, zakłady obróbki mecha­nicz­nej, biura księ­gowe, urzędy gmin, ośrodki i domy pomocy społecznej).

Doku­menty dla sta­ży­stów dostępne są na poniż­szej stronie:

http://oldfim.sulimo.pl/projekt/wdrodzedopracy/dokumenty-do-pobrania/

 

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

 

 

 

« Wróć do listy aktualności