Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Staż z mentorem Twoim wyborem!

Pro­jekt dla osób nie­ak­tyw­nych zawo­dowo posia­da­ją­cych wykształ­ce­nie wyższe.

W ramach pro­jektu „PI Staż z men­to­rem Twoim wybo­rem” Powia­towy Urząd Pracy w Lubli­nie pro­wa­dzi rekru­ta­cję OSÓB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO* POSIADAJĄCYCH WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE:

- huma­ni­styczne i pokrewne (arche­olo­gia, filo­zo­fia, histo­ria, kul­tu­ro­znaw­stwo, poli­to­lo­gia, poli­tyka, polo­ni­styka, socjo­lo­gia, spo­łeczne, teatr, filo­lo­gia, peda­go­gika, prawo i admi­ni­stra­cja) lub

- tech­niczne i pokrewne (archi­tek­tura, ener­ge­tyka, oce­ano­gra­fia, prze­mysł, tech­no­lo­gia, tech­niczne) lub

- matematyczno-przyrodnicze i pokrewne (mate­ma­tyka, infor­ma­tyka, astro­no­mia, bio­lo­gia, che­mia, fizyka, geo­de­zja, kar­to­gra­fia, przy­roda, śro­do­wi­sko, rolnictwo)

speł­nia­ją­cych łącz­nie poniż­sze wymagania:

• zamiesz­ka­łych na tere­nie woje­wódz­twa lubelskiego,

• pozo­sta­ją­cych bez zatrudnienia,

• które w okre­sie 12 mie­sięcy od ukoń­cze­nia szkoły wyż­szej nie pod­jęły zatrudnienia,

• zare­je­stro­wa­nych jako osoby poszu­ku­jące pracy w Powia­to­wym Urzę­dzie Pracy w Lublinie.

 Uczest­ni­kom (odbior­com) w ramach pro­jektu oferujemy:

• spe­cja­li­styczne doradz­two indywidualne

• coaching,

• tre­ning kom­pe­ten­cji społecznych

• Indy­wi­du­alny Plan Men­tor­ski (IPM), pod­czas któ­rego osoba uzy­ska doświad­cze­nie zawo­dowe pod opieką Men­tora – staż w okre­sie od 3 do 6 mie­sięcy. Pod­czas IPM wypła­cane jest sty­pen­dium stażowe.

Wię­cej informacji:

Anna Opałka — tel. 81 566 02 89 wew. 19, e-mail:doradcy.by@puplublin.pl

Robert Antoń — tel. 81 517 37 70 wew. 11

Anna Paszkowska-Bednarska — tel. 81 745 18 16 wew. 276

e-mail: pupbelzyce@puplublin.pl

www.mentor.puplublin.pl

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE!!!

Do pobra­nia:

Ulotka PI Staż z mentorem

Pla­kat PI Staż z mentorem

 Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

* osoba nie­ak­tywna zawo­dowo to osoba pozo­sta­jącą bez zatrud­nie­nia (osoba w wieku 15–64 lata nie­za­trud­niona, nie­wy­ko­nu­jąca innej pracy zarob­ko­wej, zdolna i gotowa do pod­ję­cia zatrud­nie­nia lub innej pracy zarob­ko­wej w co naj­mniej poło­wie wymiaru czasu pracy), która jed­no­cze­śnie nie zali­cza się do kate­go­rii bez­ro­botni. Osoba, która zawie­siła dzia­łal­ność gospo­dar­czą (ale jej nie wyre­je­stro­wała) funk­cjo­nuje jako pod­miot gospo­dar­czy i w związku z powyż­szym nie może być trak­to­wana jako osoba nie­ak­tywna zawodowo.

« Wróć do listy aktualności