Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Start w dorosłość — to nie takie trudne”

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich od 1 lipca 2016 roku roz­po­czyna reali­za­cję nowego pro­jektu: „Start w doro­słość — to nie takie trudne”. Celem pro­jektu jest wspar­cie pro­cesu usa­mo­dziel­nia­nia się wycho­wan­ków pla­có­wek opiekuńczo-wychowawczych, któ­rzy ukoń­czyli 16 rok życia z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego,  uła­twie­nie im lep­szego startu w doro­słe życie

Pro­jekt prze­wi­duje nastę­pu­jące formy wsparcia:

  • Dia­gnoza pozwa­la­jąca okre­ślić potrzeby i natu­ralne pre­dys­po­zy­cje społeczno-zawodowe.
  • Opra­co­wa­nie indy­wi­du­al­nego planu wej­ścia w doro­słe życie.
  • Wspar­cie oso­bi­stego coacha przy­go­to­wu­ją­cego do samo­dziel­nego funk­cjo­no­wa­nia w doro­słym życiu.
  • Udział w men­to­ringu edukacyjno-zawodowym
  • Udział w warsz­ta­tach psychospołecznych
  • Sko­rzy­sta­nie z pakietu wspar­cia dopa­so­wa­nego indy­wi­du­al­nie do każ­dej osoby, na który składa się Pakiet SZKOLENIE i Pakiet HOBBY
  • Pomoc rzeczowo-finansowa w wyso­ko­ści 5000 zł

« Wróć do listy aktualności