Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Spotkanie z przedstawicielami lokalnych ukraińskich organizacji pozarządowych

W dniu 10 lutego 2011 r. w Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich odbyło się spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lami lokal­nych ukra­iń­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z obwo­dów win­nic­kiego, ode­skiego, miko­ła­jow­skiego, cher­soń­skiego i Krymu.

Tema­tem dys­ku­sji było doświad­cze­nie pol­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w obsza­rach: zakres i forma dzia­łal­no­ści, współ­praca z wolon­ta­riu­szami, admi­ni­stra­cją rzą­dową i samo­rzą­dową oraz spo­łecz­no­ścią lokalną. Zostały omó­wione rów­nież główne kie­runki współ­pracy międzynarodowej.

Orga­ni­za­cje uczest­ni­czące w spotkaniu:

  • Mło­dzie­żowa orga­ni­za­cja „Nowa Generacja”(Chersoń)
  • Orga­ni­za­cja Spo­łeczna Mło­dzie­żowe Cen­trum „Wolon­ta­riusz” (Sewastopol)
  • Bak­czy­sa­raj­skie cen­trum roz­woju regio­nal­nego „Top-Kaya” (Bakczysaraj)
  • Per­wo­maj­ska miej­ska orga­ni­za­cja spo­łeczna Sto­wa­rzy­sze­nie twór­cze „Art-format” (Perwomajsk)
  • Lityń­ska rajo­nowa mło­dzie­żowa orga­ni­za­cja spo­łeczna „Koło” (Obwód winnicki)
  • Miko­ła­jow­ski obwo­dowy mło­dzie­żowy ruch spo­łeczny „Peni­ten­cjarna ini­cja­tywa” (Mikołajów)
  • Arty­stycz­ne­sto­wa­rzy­sze­nie­CHLAM (Odessa)
  • Krym­skie­Sto­wa­rzy­sze­nie­Agro– iEko-turystyki (Symferopol)
  • Nowo­ka­chow­ski Oddział Cher­soń­skiego Obwo­do­wego Cen­trum Spo­łecz­nego „Męż­czyźni Prze­ciwko Prze­mocy” (obwód chersoński)
  • Euro­klub „Sirius” (obwód chersoński)

 

« Wróć do listy aktualności