Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Spotkanie z Kirklandystami

W Nałę­czo­wie odbyło się spo­tka­nie Pre­zesa FIM — Pawła Pro­kopa ze sty­pen­dy­stami Kir­klanda (z Ukra­iny, Bia­ło­rusi, Rosji, Arme­nii, Gru­zji, Kazach­stanu, Moł­da­wii i Azer­bej­dżanu) prze­by­wa­ją­cymi na tego­rocz­nym sty­pen­dium w Pol­sce. Głów­nym tema­tem roz­mów byłe kwe­stie dot. zarzą­dza­nia par­ty­cy­pa­cyj­nego w pol­skich samo­rzą­dach oraz dzia­łal­ność Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich.

Pro­gram Kir­klanda to dwu­se­me­stralne stu­dia dosko­na­lące. Pobyt na sty­pen­dium trwa 9,5 mie­siąca w jed­nym z pię­ciu pol­skich ośrod­ków aka­de­mic­kich, reali­zu­jąc indy­wi­du­alny pro­gram dydaktyczno-naukowy.

Wię­cej infor­ma­cji o sty­pen­dium im. Lane’a Kir­klanda na stro­nie: http://www.kirkland.edu.pl

« Wróć do listy aktualności