Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Spotkanie w Belwederze poświęcone Ukrainie

23 lutego  2014 r. w Bel­we­de­rze Pre­zy­dent RP — Bro­ni­sław Komo­row­ski spo­tkał się z przed­sta­wi­cie­lami orga­ni­za­cji i insty­tu­cji, orga­ni­zu­ją­cych pomoc dla oby­wa­teli Ukra­iny. W spo­tka­niu uczest­ni­czył rów­nież Paweł Pro­kop — Pre­zes Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich.

Pre­zy­dent wska­zy­wał, że dziś należy myśleć, jak zago­spo­da­ro­wać — z myślą o przy­szło­ści –zwy­cię­stwo wiel­kiej siły na Ukra­inie, która miała odwagę w tak zde­ter­mi­no­wany spo­sób opo­wie­dzieć się za kur­sem pro­za­chod­nim. Jak dodał, trzeba zbie­rać w dal­szym ciągu ambitne zamy­sły, które by wią­zały spo­łe­czeń­stwo ukra­iń­skie, naród ukra­iń­ski z Pola­kami, Pola­ków z Ukra­iną z myślą o budo­wa­niu lep­szego oby­wa­tel­skiego pań­stwa na Ukra­inie, a także z myślą o budo­wa­niu jesz­cze lep­szych rela­cji polsko-ukraińskich w przy­szło­ści. Zwra­cał uwagę, że reforma samo­rzą­dowa to waru­nek suk­cesu Ukra­iny. — Trzeba zbu­do­wać na Ukra­inie wie­dzę na temat dobro­dziejstw, jakie spo­wo­do­wała reforma samo­rzą­dowa w Pol­sce, trzeba zbu­do­wać akcep­ta­cję dla trud­nej zmiany w spo­so­bie myśle­nia o sobie samym, o wła­snym kraju, który warto oddać w więk­szym stop­niu oby­wa­te­lom — powie­dział Pre­zy­dent RP.* (tekst i zdję­cie: www.prezydent.pl)

Pre­zes FIM — Paweł Pro­kop jest koor­dy­na­to­rem Sek­cji Samo­rzą­do­wej Komi­tetu Oby­wa­tel­skiego Soli­dar­no­ści z Ukra­iną (www.solidarnosczukraina.pl)

 

 

« Wróć do listy aktualności