Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapraszamy na Spotkanie Kultury Enter № 8 „Białoruś – artyści jeszcze są”

Spo­tka­nie odbę­dzie się 22 wrze­śnia (czwar­tek) o godz. 18:00 w Lubli­nie (Redak­cja Kul­tury Enter / Warsz­taty Kul­tury przy ul. Popie­łuszki 5)

 RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA

 1. Kon­fe­ren­cja pra­sowa biura infor­ma­cyj­nego Soli­da­rity with Bela­rus. Przed­sta­wie­nie aktu­al­nej sytu­acji na Białorusi.

 2. Dys­ku­sja z repre­sjo­no­wa­nymi arty­stami białoruskimi.

PROGRAM SPOTKANIA

 1. Kon­fe­ren­cja pra­sowa biura infor­ma­cyj­nego Soli­da­rity with Bela­rus. Przed­sta­wie­nie aktu­al­nej sytu­acji na Białorusi.

Misją Soli­da­rity with Bela­rus jest bycie pomo­stem infor­ma­cyj­nym mię­dzy Bia­ło­ru­sią a innymi pań­stwami, z zacho­wa­niem Bia­ło­rusi w cen­trum uwagi. Zada­niem Soli­da­rity with Bela­rus jest także udzie­la­nie spo­łe­czeń­stwu bia­ło­ru­skiemu infor­ma­cji na temat wyda­rzeń mię­dzy­na­ro­do­wych, doty­czą­cych Bia­ło­rusi. Soli­da­rity with Bela­rus przy­go­to­wuje także tema­tyczne ana­lizy eks­perc­kie doty­czące aktu­al­nej sytu­acji na Białorusi.

Wię­cej infor­ma­cji o dotych­cza­so­wych osią­gnię­ciach i bie­żą­cych pro­jek­tach Biura Infor­ma­cyj­nego można odna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej – www.solidarityby.eu

 Paneliści:

Tatiana Niad­baj – Soli­da­rity with Bela­rus (Warszawa)

Paweł Lau­fer – Kul­tura Enter (Lublin)

Mak­sim Żban­kou (Mińsk)

Aleś Pusz­kin (Bóbr, Białoruś)

Sie­wia­ryn Kwiat­ko­uski – budzma.org (Mińsk)

 

 2. Dys­ku­sja z repre­sjo­no­wa­nymi arty­stami białoruskimi

dzia­ła­cze kul­tury i wła­dze / nie­za­leżna i ofi­cjalna kul­tura / kul­tura vs poli­tyka / czarne listy, zakazy, repre­sje / emi­gra­cja zewnętrzna i wewnętrzna.

 Paneliści

Mak­sim Żban­kou – bia­ło­ru­ski filo­zof, inte­lek­tu­ali­sta, kul­to­ro­log, kry­tyk filmowy.

Aleś Pusz­kin – bia­ło­ru­ski arty­sta, per­for­mer. Wie­lo­krot­nie zatrzy­my­wany przez mili­cjan­tów za swoje akcje skie­ro­wane prze­ciw reżi­mowi. Naj­bar­dziej kon­tro­wer­syjne to „Wózek gnoju dla Łuka­szenki”, który wysy­pał pod gma­chem pre­zy­denc­kim oraz obraz sądu osta­tecz­nego, na któ­rym w zastę­pie grzesz­ni­ków wid­nieje podo­bi­zna Łuka­szenki i patriar­chy Filareta.

Sie­wia­ryn Kwiat­ko­uski – dzien­ni­karz, blo­ger, mene­dżer pro­jek­tów kul­tu­ral­nych. Koor­dy­na­tor strony inter­ne­to­wej budzma.org

Pro­wa­dze­nie: Taciana Niad­baj – Soli­da­rity with Bela­rus (Warszawa)

 

 Organizatorzy:

Mie­sięcz­nik Kul­tura Enter  (www.kulturaenter.pl)

Soli­da­rity with Bela­rus Infor­ma­tion Office  (www.solidarityby.eu)

Warsz­taty Kul­tury  (www.warsztatykultury.pl)

 

Patro­nat medialny:

Pol­skie Radio Lublin

Gazeta Wybor­cza

TVP Lublin

 

« Wróć do listy aktualności