Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Spotkania RADAR w Leżajsku i Grodzisku Dolnym

Zapra­szamy na spo­tka­nia poświę­cone wydat­ko­wa­niu środ­ków z budżetu samorządu.

Ser­decz­nie zapra­szamy na dru­gie spo­tka­nia poświę­cone wydat­ko­wa­niu środ­ków z budżetu samo­rządu, prze­zna­czo­nego na zgła­szane przez Pań­stwa ini­cja­tywy w 2013 r.

Na naj­bliż­szych spo­tka­niach prze­ka­zana zosta­nie infor­ma­cja co udało się już zre­ali­zo­wać, co będzie reali­zo­wane w naj­bliż­szym cza­sie przez samo­rząd oraz jakie przed­się­wzię­cia chciałby pod­jąć w następ­nym roku.

Przed­sta­wione zostaną rów­nież wyniki badań pro­wa­dzo­nych w Pań­stwa gmi­nie oraz powie­cie wśród miesz­kań­ców, doty­czą­cych stop­nia zado­wo­le­nia z „Jako­ści życia”.

Spo­tka­nia odby­wać się będą w ramach pro­jektu PAS reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w part­ner­stwie ze Sta­ro­stwem Powia­to­wym w Leżaj­sku, Urzę­dem Gminy Leżajsk oraz Urzę­dem Gminy Gro­dzi­sko Dolne.

Har­mo­no­gram spo­tkań (klik­nij żeby powiększyć)

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie www.fim.org.pl/pas i www.pas.org.pl

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

« Wróć do listy aktualności