Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Spotkania RADAR w dzielnicach Lublina

Zapra­szamy na spo­tka­nie dot. wydat­ko­wa­niu środ­ków z rezerwy celo­wej budżetu mia­sta dla dzielnic.

Spo­tka­nia będą poświę­cone wydat­ko­wa­niu środ­ków z rezerwy celo­wej budżetu mia­sta, prze­zna­czo­nej dla Pań­stwa dziel­nicy w 2013 r.

Na poprzed­nich spo­tka­niach Rada Dziel­nicy w poro­zu­mie­niu z miesz­kań­cami zasta­na­wiała się na jaki cel prze­zna­czyć środki zare­zer­wo­wane dla dziel­nicy, w któ­rej Pań­stwo mieszkają.

Na naj­bliż­szych spo­tka­niach powiemy co udało się już zre­ali­zo­wać, a co będzie reali­zo­wane w naj­bliż­szym cza­sie przez Radę Dziel­nicy oraz jakie przed­się­wzię­cia chcia­łaby pod­jąć w następ­nym roku.

Spo­tka­nie odbywa się w ramach pro­jektu PAS reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w part­ner­stwie z Urzę­dem Mia­sta Lublin i przy pomocy Rad Dzielnic.

Har­mo­no­gram spo­tkań (klik­nij żeby powiększyć)

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie na stro­nie www.fim.org.pl/pas i www.pas.org.pl

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

« Wróć do listy aktualności